Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering vv Z.E.C.
vrijdag 22 september 2023, aanvang 20:00 uur in de kantine te Zandeweer.

1. Opening
2. Notulen
3. Jaarverslagen
                                   a. secretaris
                                   b. verslag activiteitencommissie
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing bestuur:
                                    G. Hofman (aftredend)
                                    G. Wieringa (herkiesbaar)
                                    P. Koolhof (kandidaat voorzitter)
7. Verkiezing  kascommissie:
                                   H. Posthumus (aftredend)
8. Voorstel bestuur: contributieverhoging met 2 euro per seizoen
9. Uitkomst/uitleg enquête
10. Rondvraag
11. Sluiting
Tegenkandidaten voor  punt 6  kunnen schriftelijk, ondertekend door tenminste 3 leden, voor aanvang van de vergadering worden ingediend bij de secretaris.
Alle leden en donateurs van de vereniging hebben toegang tot deze vergadering.
Stemgerechtigd zijn leden van 12 jaar en ouder.
Namens het bestuur:
P. van Kleef - Apol (secretaris)
 

 Programma activiteitencommissie ⚽️ 🎶🍻
Het seizoen is weer van start gegaan en achter de schermen wordt al hard gewerkt om leuke activiteiten & acties te organiseren. Hierbij delen we alvast een overzicht van activiteiten die de aankomende tijd op de planning staan, verdere info volgt!


PS: zondag 10 september staan we op de herfstfair in Zandeweer met heerlijke ijsjes en (zowel warme als koude) gehaktballen 🤩🍦 

Nieuws


Terug naar overzicht

03-06-2022

Voetbalclubs ernstig teleurgesteld in de gemeente Het Hogeland.

De 18 voetbalclubs in de gemeente Het Hogeland zijn ernstig teleurgesteld in de gemeente Het
Hogeland doordat ze haar afspraken niet nakomt.
Na de herindeling en de totstandkoming van de gemeente Het Hogeland heeft het dik 3 jaren
geduurd voordat de gemeente een begin heeft gemaakt met de harmonisering van de sporttarieven.
De gemeente is daarna echter blijven steken in enkel het vaststellen van de tarieven van de huur van
de sportaccommodaties maar heeft verder geen werk gemaakt van de voorwaarden waaronder huur
en verhuur van deze accommodaties plaats gaat vinden. De voetbalverenigingen weten niet welke
tegenprestatie er door de gemeente wordt geleverd, en dat is natuurlijk wel heel bijzonder. De
verenigingen hebben daarom bezwaar aangetekend tegen deze beslissing van de gemeente Het
Hogeland. Deze bezwaren zijn door de gemeente van tafel geveegd omdat de gemeente van mening
is dat geen bezwaar mogelijk is tegen dit besluit.
De voetbalverenigingen hebben op eigen verzoek op 29 november 2021 een overleg gehad met
toenmalig wethouder de Vries en twee beleidsmedewerkers van de gemeente het Hogeland. Naar de
mening van de voetbalverenigingen is dat een goed gesprek geweest waarin we hebben gesproken
over de communicatie tussen de clubs en de gemeente, de harmonisatie van de sporttarieven en de
bijbehorende rechten en plichten van zowel de gemeente als de clubs, het ingediende bezwaar tegen
de harmonisatie, het gebruik van de landelijke regeling compensatie huur van de
sportaccommodaties en de sportvisie. In dit gesprek zijn een aantal afspraken gemaakt.
Naar aanleiding van dit gesprek heeft de gemeente wel gereageerd op de afspraak om een
communicatiematrix op te stellen, een reactie op het bezwaar tegen de harmonisatie te geven en de
tegemoetkoming in het kader van de landelijke regeling toe te passen.
Echter op het belangrijkste onderwerp van ons gesprek, namelijk de rechten en plichten met
betrekking tot huur van de sportaccommodaties(huurcontract) hebben we taal noch teken van de
gemeente vernomen.
In het raadsoverleg van 19 januari 2022 heeft Arjen Fledderman als vertegenwoordiger van de 18
verenigde voetbalclubs ingesproken en aandacht gevraagd voor het probleem van het ontbreken van
een huurcontract. Tot onze verbazing heeft dit onderwerp de gemeenteraad ongeveer een uur bezig
gehouden waarin het in hoofdzaak ging om de slechte communicatie van de gemeente Het Hogeland
met de voetbalverenigingen maar waar geen oplossing werd gegeven voor het ontbreken van een
huurcontract.
Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en hebben de clubs nog steeds niets gehoord. De clubs
worden daardoor in ernstige problemen gebracht omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn. De clubs
zien dat in een aantal gevallen het onderhoud én de kwaliteit van met name de velden behoorlijk
achteruit gaat. Ook ander onderhoud laat te wensen over. Daarnaast lopen de
privatiseringscontracten van de clubs uit de voormalige gemeente Winsum op 1 juli 2022 af.
De clubs weten nu wel wat de tarieven van huur zijn, maar weten dus niet welk onderhoud de
gemeente aan de accommodaties gaat plegen. De verenigingen kunnen niet inschatten hoe hoog de
bijkomende kosten gaan worden. En dat in een tijd waarin de kosten door de stijging van allerlei
zaken significant omhoog gaan. Het is voor de clubs daarom heel lastig om een goede begroting te
maken. Daar komt nog bij dat de clubs met privatiseringscontracten ook moeten weten waar ze aan
toe zijn, want die clubs hebben voor het onderhoud cq het benodigde materiaal ook contracten
lopen.
Natuurlijk hebben we de gemeente gevraagd om zo spoedig mogelijk met ons in gesprek te komen
om samen de problemen op te lossen. De voetbalclubs hebben daarvoor een werkgroep in het leven
geroepen die de 18 clubs vertegenwoordigd. Dat maakt de communicatie voor de gemeente met de
clubs naar onze mening al een stuk gemakkelijker. Helaas heeft dat tot op heden geen resultaat
opgeleverd ondanks herhaalde verzoeken aan het adres van de gemeente en eerdere constateringen
bij de gemeente dat op het gebied van communicatie verbeteringen nodig zijnTerug naar overzicht


 • 306550591_5468482379935220_3856971183461526060_n (2)
 • 306550591_5468482379935220_3856971183461526060_n (1)
 • 306515609_5468483946601730_6402934733672112195_n
 • 306478915_5468484509935007_4327196744978546524_n
 • 306274212_5468483193268472_6770718117268799041_n
 • 306275714_5468482889935169_1322453123653034916_n
 • 306292177_5468483513268440_1095669753361034513_n
 • 306349405_5468483063268485_3893896131927213487_n
 • 306262362_5468482903268501_6675503444299508460_n
 • 306224479_5468483813268410_4679806237922261273_n
 • 306196049_5468483863268405_2311066755126726542_n
 • 306550591_5468482379935220_3856971183461526060_n
 • 306568635_5468484429935015_4445580403173813969_n
 • 306608167_5468483149935143_1597198321215249713_n
 • 306627178_5468482409935217_2009148092094796750_n
 • 93187572-4d2b-47cd-9a7c-ab858fe8c958
 • 69dcfd69-abfd-4303-9fda-8d66c33300b6
 • 6f8f49cd-644e-4e20-8bba-7f944e128bea
 • 1e058c78-943b-4add-8cb4-be7ad3846c96